Strona internetowa Powiatowego Urzedu Pracy w Turku

Budynekpup

Menu górne

Poniedziałek, 28 Lipca 2014 r.

Menu z banerami

wersja dla niedowidzących
logo PUP w Turku

Menu Główne

Wybierz wielkość czcionki

Menu lewe

OKREŚLENIE STATUSU - bezrobotny/poszukujący pracy

FINANSOWE FORMY WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI OSÓB BEZROBOTNYCH

WSPARCIE DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH RODZICÓW

DLA BEZROBOTNYCH

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRAWA I OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO

PLIKI DO POBRANIA DLA BEZROBOTNYCH

OFERTY PRACY

ANKIETY

KREATOR CV

EURES

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

ProgramOperacyjnyKapitałLudzki

O Programie Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

 

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 - 2013.

JAKIE Są CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

 • Wzrost spójności terytorialnej.

JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

 • instytucje rynku pracy, 

 • instytucje szkoleniowe, 

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej, 

 • przedsiębiorcy, 

 • instytucje otoczenia biznesu, 

 • organizacje pozarządowe, 

 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 

 • inne podmioty.

Kalendarz wydarzeń

PONIEDZIAŁEK
Wydarzenia w dniu dzisiejszym
Pozostałe wydarzenia w tym miesiącu

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 14:30

Powiatowy Urzad Pracy w Turku
62-700 Turek, ul.Komunalna 6


tel/fax: +48 (63) 280-23-40 wykaz telefonów
email: potu@praca.gov.pl email: biuro@pup.turek.pl
Odbiór poczty z strony internetowej

Rejestracja przez INTERNET - zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę: http://www.praca.gov.pl